Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

Naši studenti to dobře vědí a velmi aktivně se zapojují do soutěží v cizích jazycích, které jim poskytují možnost ověřit si a porovnat své jazykové znalosti a dovednosti, získat nové zkušenosti a rozšířit si odbornou slovní zásobu. Těší nás, že si stále více uvědomují, že znalost cizího jazyka jim dává novou dimenzi.

Naši studenti to dobře vědí a velmi aktivně se zapojují do soutěží v cizích jazycích, které jim poskytují možnost ověřit si a porovnat své jazykové znalosti a dovednosti, získat nové zkušenosti a rozšířit si odbornou slovní zásobu. Těší nás, že si stále více uvědomují, že znalost cizího jazyka jim dává novou dimenzi.
 
Začátkem dubna jsme vyhodnotili překladatelskou soutěž, která se u nás ve VOŠS konala již po desáté. Od prosince minulého roku studenti překládali anglické a ruské odborné texty z oblasti sociální práce a sociální pedagogiky. Že je to disciplína velmi náročná, svědčí i fakt, že několik studentů ze soutěže v jejím průběhu odstoupilo. Z odevzdaných překladů byly vyhodnoceny ty nejlepší z každého jazyka, které nejlépe splňovaly všechna požadovaná kritéria – svým obsahem odpovídaly textu v originále, byla v nich použita správná terminologie a byly správně i po stránce formální a jazykové. Přidanou hodnotou byla jejich využitelnost pro výuku odborných předmětů nebo při psaní absolventské práce. Ocenění patří studentkám Anně Boštíkové z 3. A, Veronice Kozákové z D2. A a Marcele Tomčíkové z D2. A. 
 
Nejlepší studentky obdržely čestné uznání a finanční odměnu, kterou věnoval spolek „Pro školu“. Všem blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu cizích jazyků.
 
Jana Kořistková
garant Sekce všeobecných předmětů

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×