Úřední deska

Zřizovatel

Zřizovatel

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

IČ: 70 890 692

Název a adresa školy

Název a adresa školy

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální,
Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Informace o škole

Informace o škole

IČO: 00 602 086
Identifikátor zařízení (REDIZO): 600 017 672
IZO: Obchodní akademie: 000 602 086
IZO: Vyšší odborná škola sociální: 110 032 861

Telefon: 599 524 211 (vrátnice - spojovatel)
Telefon: 599 524 203, 739 433 429 (sekretariát)
E-mail: oa@oao.cz
ID datové schránky: tngfc7k

Bank. spojení: 62235761/0100
Bank. spojení FKSP: 107-62235761/0100

Zástupce statutárního orgánu (ředitel školy)

Zástupce statutárního orgánu (ředitel školy)

Mgr. Bc. Viktor Csölle
Telefon: 599 524 205
Mobil: 733 172 259

Obory vzdělávání

Obory vzdělávání

Obchodní akademie

Obchodní akademie 63-41-M/02
Denní forma vzdělávání, délka studia 4 roky

Obchodní akademie - zahraniční obchod 63-41-M/02
Denní forma vzdělávání, délka studia 4 roky

Ekonomické lyceum 78-42-M/02
Denní forma vzdělávání, délka studia 4 roky

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01
Denní forma vzdělávání, délka studia 4 roky

Vyšší odborná škola

Sociální práce 75-32-N/01
Denní a dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky
Kombinovaná forma vzdělávání, délka studia 3 roky (pro uchazeče pracující v oboru)

Sociální pedagogika 75-32-N/06
Denní a dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky

Úřední hodiny (prázdninový provoz)

Úřední hodiny (prázdninový provoz)

Obchodní akademie

Pondělí     8.00–11.00 h        13.00–14.30 h
Úterý         8.00–11.00 h        13.00–14.30 h
Středa       8.00–11.00 h        13.00–14.30 h
Čtvrtek     8.00–11.00 h        13.00–14.30 h
Pátek         8.00–11.00 h
 
Polední přestávka 11.30–12.00 h

 

Vyšší odborná škola
Zelená 40A, Ostrava

V období hlavních školních prázdnin bude budova školy zcela uzavřena v termínech

 • 1. 7. - 7. 7. 2024
 • 29. 7. - 9. 8. 2024

 Mimo tento termín bude studijní oddělení otevřeno pouze v úředních dnech, tj.  v pondělí a středy od 9:00 do 12:00 hodin. V uvedených dnech a hodinách (v případě uzavřené budovy) použijte zvonek vpravo.

 Osobní příjem přihlášek pro 2. kolo PŘ

 • 8. 7. 2024 - 24. 7. 2024
  (v úředních hodinách a dnech viz výše)
 • pondělí 12. 8. 2024 do 12:00 hodin
  (uzávěrka podání přihlášek).       

V jiné dny je možné odevzdat přihlášku na zadní vrátnici na OA, Karasova 16, Ostrava-Mariánské Hory (tel. 599524211). 

Knihovna je uzavřena po celou dobu školních prázdnin.

Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací

Žádost se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručena poštou, osobně i jiným způsobem). Ředitel školy je oprávněný požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořizováním kopií a s odesláním informací žadateli.

Stížnosti

Stížnosti

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Pověřený pracovník školy k přijímání a evidování stížností:
Ing. Eva Zátopková, zástupkyně ředitele školy pro VOŠ
Mgr. Ing. Radmila Kosturová, zástupkyně ředitele pro OA Ostrava
Mgr. Marcela Hoňková, studijní oddělení VOŠ

 

OA: Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, tel.: 599 524 203, e-mail: oa@oao.cz

VOŠ: Zelená 40A, 702 00 Ostrava, tel.: 596 634 848, e-mail: voss@voss-ova.cz

 

Ochrana oznamovatele

Ochrana oznamovatele

Dle zákona o ochraně oznamovatelů uvádíme možnosti podání oznámení:

 • ústně v budově Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace na adrese Karasova 16, Ostrava-Mariánské Hory, a to po dohodě s příslušnou osobou
 • písemně na adrese Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory - takto podané oznámení musí být v zalepenéobálce označené nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“
 • telefonicky na telefonní lince: 599 524 215 (pondělí-pátek; 9.00-13.00 h)
 • elektronicky na e-mailové adrese oznamovatel@oao.cz
 •  

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel.: 734 647 701

 

V souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informujeme o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, příspěvková organizace, zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat od Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální, příspěvkové organizace, informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou sociální, příspěvkovou organizací;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou sociální, příspěvkovou organizací, jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou sociální, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou sociální, příspěvkovou organizací;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Obchodní akademii a Vyšší odborné škole sociální, příspěvkové organizaci;
 • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Důležité odkazy

Inspekční zpráva

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×