Zpátky do života

Vyšší odborná škola sociální se po dvouleté odmlce způsobené světovou pandemií onemocnění SARS Covid-19 vrátila zpátky do života, a to tím, že uspořádala 10. března 2022 ve svém konferenčním sále, v typicky jarním měsíci, další odbornou konferenci z cyklu „Poznáváme se navzájem“, se symbolickým názvem Zpátky do života. Samozřejmě s odborným podtextem: aneb jak pomoci lidem, kteří se ocitli na okraji sociální propasti. A protože pandemie nás naučila více se pohybovat ve virtuálním světě, neváhali jsme ani na chvíli a propojili prezenční účast na konferenci s účastí on-line. A tak jsme mohli zajímavé téma prezentovat prostřednictvím lektorů nejen studentům VOŠS a hostům přímo v sále, ale také sociálním pracovníkům a sociálním pedagogům na jejich pracovištích on-line. Celkem se tak vzdělávalo asi 230 budoucích i současných sociálních pracovníků a sociálních pedagogů. Jejich účast na konferenci stvrdilo následně získané osvědčení.

Jedinečnou konferenci, které jsme dali nově také mezinárodní rozměr, finančně podpořil individuální dotací Moravskoslezský kraj a spolek Pro školu při Obchodní akademii a Vyšší odborné škole sociální v Ostravě-Mariánských Horách. Záštitu nad konferencí převzal Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje.

Nutno dodat, že konferencí jsme si ve VOŠS připomněli také Světový den sociální práce, který v letošním kalendářním roce připadá na 15. březen.

Cílem konference bylo upozornit na narůstající počet osob, které se ocitají na okraji sociální propasti z důvodu psychické zátěže vznikající z osamocení a stresu, sociální izolace, finančních problémů apod., což vše souvisí s aktuální společenskou situací. Záměr konference vycházel ze Strategie rozvoje MSK 2019–2027, konkrétně z jedné z prioritních oblastí, a to Vzdělanější a zaměstnanější kraj ve strategickém cíli – Zlepšení připravenosti absolventů, kteří vstupují na trh práce, k němuž směřuje opatření / typová aktivita – Podpora odborného vzdělávání. 

Konferencí posluchače zdařile provázel PhDr. Tomáš Waloszek z organizace Renarkon, o. p. s., která byla spolupořadatelem konference. Na programu se podíleli odborníci z praxe. Zazněla zde témata – vězeňství, adiktologie, resocializace apod. Organizace Renarkon prostřednictvím Mgr. Bohuslavy Durčákové prezentovala spolupráci s věznicemi. O sociální práci s vězni před ukončením výkonu trestu hovořila Mgr. Martina Dundrová z Vězeňské služby ČR. Zkušenostmi s prací v Resocializačním centru FILIUS PAUL (Slovensko) posluchače zaujala Mgr. Lýdia Štímelová. Projekt Otevřená věznice Jiřice dal podnět k řadě dotazů z řad posluchačů v sále i těch, kteří byli on-line. Na dotazy odpovídala PhDr. et Mgr. Hana Prokopová. Posluchače zaujal také příspěvek na téma Recovery coach v adiktologických službách, což prezentoval Bc. Ladislav Fabián, zástupce recovery koučů Renarkon, o. p. s. Třešničkou na dortu bylo přímé virtuální spojení s Dobrovolnickým centrem Chorvatského Červeného kříže Makarská (Chorvatsko) a diskuse na dané téma s vedoucím centra Miroslavem Dudašem. Otázky a odpovědi včetně dalších otázek z publika anglicky položila a následně brilantně přeložila Mgr. Michaela Holaňová (garant oboru Sociální práce a sociální pedagogika na VOŠS). Způsob virtuální komunikace, kterou jsme tak během dopoledne stihli překročit hranice ČR, byla v našem podání premiérou. Závěr konference patřil Ing. Petře Mičkové, ředitelce organizace Kola pro Afriku, která prezentací fotografií přímo z Afriky oživila poslední minuty velmi zdařilé konference. Program, který tato organizace realizuje již 10 let, pomáhá zpět do života nejen vězňům v ČR, ale prostřednictvím opravených kol také dětem v daleké Gambii, a to tím, že na repasovaných kolech dojíždějí do školy, která jim dává možnost vzdělání a tím i uplatnění v dalším životě.

Konferencí jsme naplnili jeden z úkolů, které máme stanoveny v akreditacích obou našich vzdělávacích programů. Už teď přemýšlíme, co bude tématem příští konference. Jedno je jisté, že to bude opět prezenčně i on-line a určitě se zase podíváme i za hranice České republiky.  

Ing. Eva Zátopková

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×