Krizová intervence v prostředí školy

Krizová intervence v prostředí školy – velké konferenční téma ve VOŠS

Světový den sociální práce jsme si v prvním jarním týdnu připomněli mezinárodní odbornou konferencí pořádanou, nad kterou převzal záštitu náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Stanislav Folwarczny.

Konferenčním tématem byla Krizová intervence v prostředí školy a multidisciplinární spolupráce. Konala se 23. března 2023 a úvodní zdravici pronesl právě Stanislav Folwarczny, který pro SMOOTHIE NEWS na otázku,  co pro Vás osobně znamená Respekt k rozmanitosti (díky společným sociálním aktivitám) – hlavní motto letošního Světového dne sociální práce – odpověděl, „jsme bohatá společnost, a je správné se rozdělit s ostatními“. Na otázku, co bylo hlavním jazýčkem na vahách, proč podpořit záštitou právě pro tuto konferenci, odpověděl: „Žáci ve školách mají v současné době plno problémů, je to mimo jiné také důsledek covidu a dalších událostí ve světě. S žáky je potřeba trpělivě mluvit, naslouchat jim, aby se jim dalo pomoci. Škola zde hraje významnou roli, proto je důležitá výměna zkušeností mezi odborníky.“ Stanislav Folwarczny poté ocenil plný konferenční sál. Využito totiž bylo plně všech 168 míst k sezení. Konference byla streamovaná a kromě toho ji zároveň s přítomnými účastníky mohlo vzdáleně sledovat na sto dalších studentů z dálkové formy vzdělávání.  

Na konferenci bylo představeno mnoho podob krizové intervence a její možnosti v Moravskoslezském kraji, zazněly příklady z praxe o tom, jak funguje spolupráce škol s Krizovým centrem Ostrava. Tyto zkušenosti posluchači mohli porovnat se zkušenostmi z Polska a Slovenska. Velmi ceněny byly pohledy a praktické příklady krajské koordinátorky prevence rizikového chování u dětí a mládeže odboru školství mládeže a sportu KÚ MSK Andrea Matějková a školní metodičky prevence Kamily Tkáčové působící na Slezském gymnáziu v Opavě. Třešničkou na dortu pak byl příspěvek na téma Psychohygiena, posilování duševního zdraví a prevence, v podání psychologa Davida Minarčíka ze Slezského psychologického střediska, s. r. o.

Vedoucí služby Krizového centra Ostrava – Jakub Marenčák –  na otázku, zda se bát požádat o pomoc při krizi, abychom neobtěžovali, je na místě? Jednoznačně odpověděl: „Nebát se zavolat, nebát se vzniklých situací, konzultovat, dokud je čas. Každý z účastníků krize potřebuje něco jiného, a to chce odborníka.“         


Ředitele Krizového centra Ostrava Davida Tichého, jenž vystoupil na konferenci s úvodním referátem, jsme se ještě zeptali, jak si představuje ideální krizové centrum, odpověděl: „Časově a místně dostupné, nepřetržitě.“ A protože pan Tichý je také absolventem naší školy, tak jsme se zeptali mimo konferenční téma. Jak je důležitý sociálně právní základ pro absolventa VOŠS?

„Sociálně právní základ je dobrý do začátku profesní práce, je to jeden s oporných bodů. Tento základ můžu použít jako určité ohraničené hřiště, ve kterém se lze pohybovat a mít jistoty. Z tohoto hřiště mohu vyrážet do okolí a testovat své dovednosti a dle potřeby se vracet. Určitě jen toto však nemůže samo o sobě stačit k tomu, abych dobře dělal svou práci.“

Ze 70 zpětnovazebních dotazníků pro účastníka konference, které byly v závěru odevzdány, na otázku, jak byli účastníci konference spokojeni s tématem konference, odpovědělo 77,2 % dotázaných, že byli spokojeni, spíše spokojeno bylo 20 % dotázaných. Pro úplnost, jen v jednom z dotazníků bylo uvedeno, že účastník konference nebyl s konferenčním tématem spokojen. Skladba konferenčních příspěvků vyhovovala více jak polovině dotázaných (54 %), 28 % dotázaných bylo se skladbou konferenčních příspěvků spíše spokojeno. Organizace konference se líbila téměř 70 % respondentů (přesněji 67,1 %). Z diskutovaných témat jednoznačně zvítězila psychohygiena, posilování duševního zdraví a prevence.

Domníváme se, že tyto výsledky vypovídají o tom, že konference byla pro posluchače přijatelně přínosná a každý si z ní kromě osvědčení, určitě do své praxe odnesl něco nového. Poděkování patří organizátorům konference, moderátorovi a také studentům, kteří se do organizace konferenčního dne aktivně zapojili. (ze) 

Zatím nebyly vloženy žádné fotky.
×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×